Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása Göllében

Göllei Helyi Választási Bizottság

1/2022. (IV.11.)

HATÁROZATA

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2022. április 11. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. június 26. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

 

Indokolás

Gölle Községi Önkormányzat 2020. október 5-én megtartott testületi ülésén megszavazta a képviselő-testület feloszlását.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. (6) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.

A Ve. 302. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

A Göllei Helyi Választási Bizottság az 1/2020. (X.14.) számú határozatában 2021. január 10-ére tűzte a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását, melyet a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése hatályon kívül helyezett.
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 2022. április 10-től időközi választás kitűzhető, a ki nem tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni.

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. június 26. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2022. április 11.

Opper Lajosné

A Helyi Választási Bizottság elnöke

1-2022_IV-11-HVB_hatarozat

 

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 1/2022. (IV.11.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2022. június 26. napjára (vasárnap) kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2022. április 11.

Választás napja:

2022. június 26.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2022. április 20. Ve. 115.§ (l) bekezdés
A polgármester és önkormányzati képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg (a szavazást megelőző

67. napot követő munkanapon)

2022. április 21. Ve. 307/E. § (1) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2022. május 6. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2022. május 7. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2022. május 7.

2022. június 26.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A polgármester és önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2022. május 23.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2022. május 23.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2022. május 23.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2022. május 24.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2022. május 23. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2022. június 17.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2022. június 22.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2022. június 24.

16.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2022. június 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2022. június 26.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2022. június 26.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2022. június 25.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon

16.00 óra után)

2022. június 24.

16.00 óra után

Ve. 106.§ (l) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása (legkésőbb a szavazást megelőző napon) 2022. június 25. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2022. június 25. Ve. 164* (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2022. június 26.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169.§
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2022. június 26.

 

Ve. 143.§
Szavazatok          összesítése,           eredmény megállapítása 2022. június 26. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a             szavazóköri          és
eredményjegyzőkönyv      egy         példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül
2022. június 29.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2022. július 26. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2022. szeptember 26. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2022. szeptember 26. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2022. szeptember 26. Ve. 128. §