Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

2022. évi HVB és HVI határozatok

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozatai

Göllei Helyi Választási Bizottság

33/2022. (XII. 7.) határozata

a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása kitűzéséről

 

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2022. december 7. napján tartott ülésén — a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A szavazáson megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 5.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. december 10. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
 • b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
 • c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

Indokolás

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle képviselő-testülete 2022. augusztus 1-én elhalálozás miatt 3 főről 2 főre csökkent, majd ezt követően 2022. november 23-án a testület létszáma 1 főre csökkent az egyik képviselő írásbeli lemondása miatt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a lemondással megszűnik. Az Njtv. 69. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám (2 fő) alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Az Njtv. 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő. A Ve. 316. § alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban egész számra kerekítve kell megállapítani.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve. 6.§ (2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani. A Ve. 302. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

 

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2022. december 7.

 

Péter Árpád László

A Helyi Választási Bizottság elnöke

 

A határozatról értesülnek:

1./ Helyi Választási Bizottság

2./ Nemzeti Választási Iroda

3./ Somogy Megyei Területi Választási Iroda

4./ Irattár

 

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 33/2022. (XII.7.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2023. február 26. napjára (vasárnap) kitűzött
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2022.  december 7.

Választás napja:

2023. február 26.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2022. december 21. Ve. 115.§ (l) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2023. január 6. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2023. január 7. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2023. január 7.

2023. február 26.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2023. január 23.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2023. január 24.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2023. január 23. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2023. február 17.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2023. február 22.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2023. február 24.

10.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2023. február 24-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2023. február 25.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon) 2023. február 24.

10.00 óra után

Ve. 106.§ (1) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 2023. február 24. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2023. február 25. Ve. 164. § (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2023. február 26.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169. §
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2023. február 26.

 

Ve. 143. §
Szavazatok összesítése, eredmény megállapítása 2023. február 26. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a szavazóköri és eredményjegyzőkönyv egy példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül 2023. március 1.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2023. március 28. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2023. május 29. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2023. május 29. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2023. május 29. Ve. 128. §
33-2022-XII-7-Gölle_HVB_határozat_roma_nemzetiségi_időközi_választás_kitűzése

Göllei Helyi Választási Bizottság

32/2022. (VI. 26.) határozata

a települési önkormányzati képviselő választás eredményéről

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményét.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle Petőfi utca 2/b, e-mail: info@golle.hu). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalát követő 3. napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a https://www.golle.hu honlapon.

Indokolás

 

I.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás eredményét.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. § (1) bekezdése alapján az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv formai- és tartalmi elemeit (mintáját) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet határozza meg.

A helyi választási bizottság ezt követően alakszerű határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi a fent nevezett települési önkormányzati képviselők választása eredményéről kiállított jegyzőkönyv.

 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a települési önkormányzati képviselő választás eredménye az e határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyv szerint alakul.

 

II.

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. §., a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  46. §., 188 – 200. §., 202. §., 221. §., 223. §, a 224. § (1)-(4), 307/N. §. (1) bekezdés rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeleten alapul.

 

Melléklet:

 • jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselő választás eredményéről

 

Gölle, 2022. június 26.

 

Péter Árpád László

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

Gölle - jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselő választás eredményéről
Gölle 001. szavazóköri jegyzőkönyv - települési önkormányzati képviselő választás
Gölle 002. szavazóköri jegyzőkönyv - települési önkormányzati képviselő választás

Göllei Helyi Választási Bizottság

31/2022. (VI. 26.) határozata

a polgármester-választás eredményéről

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester választás eredményét.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle Petőfi utca 2/b, e-mail: info@golle.hu). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalát követő 3. napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a https://www.golle.hu honlapon.

 

Indokolás

 I.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás eredményét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. § (2) bekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.

 

A választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester-választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv formai- és tartalmi elemeit (mintáját) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet határozza meg.

A helyi választási bizottság ezt követően alakszerű határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi a fent nevezett a polgármester választás eredményéről kiállított jegyzőkönyv.

 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2022. június 26. napjára kitűzött időközi választásán a polgármester-választás eredménye az e határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyvben foglaltak szerint alakul. A megválasztott polgármester tisztségét főállásban látja el.

 

II.

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §., a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  46. §., 188 – 200. §., 202. §., 221. §., 223. §, a 224. § (1)-(4), 307/N. (1) bekezdés rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeleten alapul.

 

Melléklet:

 • jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről

Gölle, 2022. június 26.

 

Péter Árpád László

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

Gölle - jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről
Gölle 001. szavazóköri jegyzőkönyv polgármester-választás

Gölle 002. szavazóköri jegyzőkönyv polgármester-választás

Göllei Helyi Választási Bizottság

30/2022. (VI. 15.) határozata

szavazólapok imprimálásáról

 

Göllei Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választáson használandó önkormányzati képviselői és polgármesteri szavazólap imprimálása tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

Az önkormányzati képviselői – “MINTA” felirattal és 20220626115061000001_00a4a nyomdai verziószámmal ellátott -, szavazólap adattartalmát

 

hibátlannak tartja,

ezért: „NYOMHATÓ” jelzéssel látja el.

 

A polgármesteri – “MINTA” felirattal és 20220626315061000002_00m1a nyomdai verziószámmal ellátott -, szavazólap adattartalmát

 

hibátlannak tartja,

ezért: „NYOMHATÓ” jelzéssel látja el.

 

(A szavazólapok mintáját a jegyzőkönyv 1., 2. mellékletként tartalmazza.)

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetet a Pécsi Ítélőtáblához címzetten, de a Helyi Választási Bizottsághoz (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b., e­ mail: jegyzo@golle.hu) kell benyújtani a megtámadott határozat meghozatalától számított egy napon belül. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az, legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon, azaz 2022. június 16-án 16 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 223.§. (3) bekezdésében foglalt kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér, postai értesítési címét – a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a https://www.golle.hu honlapon.

 

I N D O K O L Á S

 

A HVB a Nemzeti Választási Iroda vezetője által elektronikus úton megküldött, és a 2022. június 26. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán használandó polgármesteri szavazólap, valamint egyéni listás képviselő-jelölteket tartalmazó szavazólap adattartalmát megvizsgálta. A HVB a szavazólapokat a jelöltek által korábban benyújtott E2 bejelentő lap adataival összehasonlította, és megállapította, hogy a szavazólapok hibátlanok. A jelöltek névviselésére vonatkozó kérelmeire, valamint a jelöltek sorsolás útján kialakult sorrendjére vonatkozott az ellenőrzés.

A bizottság az ellenőrzést követően megállapítja, hogy a szavazólapok hibátlanok, ezért azok adattartalmát jóvá hagyja. Majd a szavazólapokat a HVB elfogadja és „NYOMHATÓ” felirattal látja el.

 

A határozat a Ve.  162. § szakasza alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224. §-án, 227. § (1) bekezdésén, 240. § szakaszán alapul.

 

Gölle, 2022. június 15.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

30-2022 HVB határozat szavazólap imprimálásról
Gölle Polgármesteri szavazólap

Gölle Egyéni listás szavazólap

Göllei Helyi Választási Bizottság
29/2022. (VI. 14.) határozata
Orsós Zsolt István nyilvántartásból való törléséről

 

Göllei Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán ORSÓS ZSOLT ISTVÁN 7272 Gölle, Ady utca 15. szám alatti lakost egyéni listás jelöltként törli a nyilvántartásból.

 

Ezen határozat ellen fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül, azaz legkésőbb 2022. június 16. napján 16 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi  számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

ORSÓS ZSOLT ISTVÁN 7272 Gölle, Ady utca 15. szám alatti lakos 2022. május 23. napján benyújtott kérelmében kérte a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán Gölle község egyéni listás jelöltjeként történő nyilvántartásba vételét, azonban 2022. június 13-án a jelöltségének törlését kérte.

A fentiekre tekintettel a HVB úgy döntött, hogy ORSÓS ZSOLT ISTVÁNT a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán Gölle községben egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vételét törli.

 

A határozata választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 137. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

 

Gölle, 2022. június 14.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

29-2022_HVB_hatarozat_Orsós_Zsolt_István_lemondás

 Göllei Helyi Választási Bizottság
28/2022. (VI. 14.) számú határozata

Gölle Község Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB vagy Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva

e l n ö k h e l y e t t e s é n e k

 

BESENYEI TAMÁSNÉ-t választja meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.) vagy e-mail-ben (info@golle.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. június 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi  számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökét. A HVB alakuló ülésén Opper Lajosnét választotta elnökének, azonban 2022. május 23. napján Opper Lajosné összeférhetetlenségi okok miatt lemondott HVB tagságáról. Gölle Község Képviselő-testülete 2022. május 31-i ülésén Vassné Gáspár Máriát HVB tagnak, Borsos Imrénét pedig HVB póttagnak választotta meg.

 

A határozata választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 124-127. §-ain, 132. §-án, 137. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.
Gölle, 2022. június 14.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

28-2022_HVB_hatarozat_HVB_elnökhelyettes

Göllei Helyi Választási Bizottság

27/2022. (VI. 14.) számú határozata

 

Gölle Község Helyi Választási Bizottsága (rövidítve: HVB vagy Választási Bizottság) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 39. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva

 

e l n ö k é n e k

 

PÉTER ÁRPÁD-ot választja meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Nemzeti Választási Irodához címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat megváltoztatása iránt a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezést személyesen, levélben (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.) vagy e-mail-ben (info@golle.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. június 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kérelem jogi alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi  számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés illetékmentes.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 39. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság az alakuló ülésen a tagok közül megválasztja elnökét. A HVB alakuló ülésén Opper Lajosnét választotta elnökének, azonban 2022. május 23. napján Opper Lajosné összeférhetetlenségi okok miatt lemondott HVB tagságáról. Gölle Község Képviselő-testülete 2022. május 31-i ülésén Vassné Gáspár Máriát HVB tagnak, Borsos Imrénét pedig HVB póttagnak választotta meg.

 

A határozata választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 10. § (3) bekezdésén, 124- 127. §-ain, 132. §-án, 137. §-án, 307/G. § (1)-(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 221. §-án, 223-225 §-ain, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdése 1. pontján alapul.

 

Gölle, 2022. június 14.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

27-2022_HVB_hatarozat_HVB_elnök

Göllei Helyi Választási Bizottság

26/2022. (V.23.) számú határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett listás képviselő-jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. ÓVÁRI JÓZSEF                           Független
 2. VINCZELLÉR TAMÁS                Független
 3. ZANA SZABOLCS                      Független
 4. ZSIGA ZOLTÁN                           Független
 5. KÁLLAI KORNÉL                        Független
 6. TAMÁS ZOLTÁN                         Független
 7. RADA TAMÁS                             Független
 8. SZEGEDI FERENC                    Független
 9. BÉRCESNÉ TÓTH ANDREA   Független
 10. OPPER LAJOS JÁNOSNÉ       Független
 11. MÁRTON CSABA                      Független
 12. BANDA ZOLTÁN                       Független
 13. HORVÁTH RÓBERT                 Független
 14. MAJOR TAMÁS                         Független
 15. NOVÁK IMRE                            Független
 16. KOVÁCS ADORJÁN                Független
 17. KUTYIK MÁTYÁS                      Független
 18. ORSÓS ZSOLT                          Független

 

A Göllei Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.

A Ve. 239.§-a alapján a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás

 

A Ve. 160.§(2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák-annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították-sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére nyitva álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.

A Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. június 26. napjára kitűzött választásán a bejelentett és általa nyilvántartásba vett 18 fő képviselő-jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

26-2022_HVB_hatarozat_sorsolás_képviselő-jelölt

Göllei Helyi Választási Bizottság

25/2022. (V.23.) számú határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. RADA TAMÁS                  Független
 2. KUTYIK MÁTYÁS             Független
 3. NOVÁK MÁRK                 Független

 

A Göllei Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§-a alapján meghozott , a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A Ve. 239.§-a alapján a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás

 

A Ve. 160.§(2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák-annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították-sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére nyitva álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.

A Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. június 26. napjára kitűzött választásán a bejelentett és általa nyilvántartásba vett 3 fő polgármester jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

25-2022_HVB_hatarozat_sorsolás_polgármester-jelölt

Göllei Helyi Választási Bizottság

24/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Kállai Kornél független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 285

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Kállai Kornél független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kállai Kornél nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

24-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Kállai Kornél

Göllei Helyi Választási Bizottság

23/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Vinczellér Tamás független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 277

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Vinczellér Tamás független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Vinczellér Tamás nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

23-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Vinczellér Tamás

Göllei Helyi Választási Bizottság

22/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Zsiga Zoltán független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 264

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Zsiga Zoltán független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Zsiga Zoltán nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

22-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Zsiga Zoltán

Göllei Helyi Választási Bizottság

21/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Novák Márk Richárd független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 133

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Novák Márk Richárd független polgármester jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 8 db ajánlóívből 2022. május 23-án 8 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 23.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Novák Márk Richárd nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

21-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Novák Márk

Göllei Helyi Választási Bizottság

20/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Opper Lajos Jánosné független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 251

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Opper Lajos Jánosné független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Opper Lajos Jánosné nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

20-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Opper Lajosné

Göllei Helyi Választási Bizottság

19/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Tamás Zoltán független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 240

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Tamás Zoltán független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Tamás Zoltán nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

19-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Tamás Zoltán

Göllei Helyi Választási Bizottság

18/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Orsós Zsolt István független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 239

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Orsós Zsolt István független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Orsós Zsolt István nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

18-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Orsós Zsolt

Göllei Helyi Választási Bizottság

17/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Zana Szabolcs független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 223

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Zana Szabolcs független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 4 db ajánlóívből 2022. május 23-án 4 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Zana Szabolcs nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

17-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Zana Szabolcs

Göllei Helyi Választási Bizottság

16/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Major Tamás Zsolt független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 212

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Major Tamás Zsolt független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Major Tamás Zsolt nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

16-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Major Tamás

Göllei Helyi Választási Bizottság

15/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Kutyik Mátyás független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 206

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Kutyik Mátyás független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kutyik Mátyás nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

15-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Kutyik Mátyás képviselő-jelölt

Göllei Helyi Választási Bizottság

14/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Kutyik Mátyás független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 127

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Kutyik Mátyás független polgármester jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 5 db ajánlóívből 2022. május 23-án 5 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 23.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kutyik Mátyás nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

14-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Kutyik Mátyás polgármester-jelölt

Göllei Helyi Választási Bizottság

13/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Bércesné Tóth Andrea független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 195

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Bércesné Tóth Andrea független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Bércesné Tóth Andrea nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

13-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Bércesné Tóth Andrea

Göllei Helyi Választási Bizottság

12/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Horváth Róbert független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 187

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Horváth Róbert független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Horváth Róbert nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

12-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Horváth Róbert

Göllei Helyi Választási Bizottság

11/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Szegedi Ferenc független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 174

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Szegedi Ferenc független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szegedi Ferenc nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

11-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Szegedi Ferenc

Göllei Helyi Választási Bizottság

10/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Márton Csaba független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 161

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Márton Csaba független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Márton Csaba nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

10-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Márton Csaba

Göllei Helyi Választási Bizottság

9/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Óvári József független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 142

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Óvári József független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 20-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Óvári József nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

9-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Óvári József

Göllei Helyi Választási Bizottság

8/2022. (V.23.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Kovács Adorján Ernő független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 158

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Kovács Adorján Ernő független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 20-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás , illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kovács Adorján Ernő nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

8-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Kovács Adorján

Göllei Helyi Választási Bizottság

7/2022. (V.23.) számú határozata

 

A Göllei HVB Opper Lajos Jánosné lemondását tudomásul veszi. Jelen ülésen az elnöki feladatokat Péter Árpád elnökhelyettes látja el.

 

Gölle, 2022. május 23.

 

Péter Árpád

Göllei Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

7-2022_HVB_hatarozat_HVB_elnök_lemondása

Göllei Helyi Választási Bizottság

6/2022. (V.19.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Novák Imre független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 136

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Novák Imre független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 18-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás , illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Novák Imre nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 19.

Opper Lajosné

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

6-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Novak_Imre

Göllei Helyi Választási Bizottság

5/2022. (V.19.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Rada Tamás független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 120

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Rada Tamás független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 18-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás , illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Rada Tamás nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 19.

Opper Lajosné

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

5-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Rada_Tamas_kepviselo

Göllei Helyi Választási Bizottság

4/2022. (V.19.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Rada Tamás független polgármester jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 116

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Rada Tamás független polgármester jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 4 db ajánlóívből 2022. május 18-án 4 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 23.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Rada Tamás nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért független polgármester jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2022. május 19.

Opper Lajosné

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

4-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Rada_Tamas_polgarmester

Göllei Helyi Választási Bizottság

3/2022. (V.19.) számú határozata

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a Megoldás Mozgalom (rövidített neve: MEMO, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában – 3 igen és 0 nem szavazattal – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/D. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapján a Megoldás Mozgalmat Gölle településen 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.) vagy elektronikus levélben (jegyzo@golle.hu) a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400 Kaposvár, Fő utca 10.) címzett fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az – a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon – legkésőbb 2022. május 22-én 16.00 óráig megérkezzen Göllei Helyi Választási Bizottsághoz.

A határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a.) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b.) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c.) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szárnál

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

A fellebbezés illetékmentes.

Indokolás

 

Göllei Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a Ve. 302. §-a alapján Gölle településen az 1/2022. (IV. 11.) határozatával az időközi települési önkormányzati képviselő választást 2022. június 26. napjára tűzte ki és megállapította a választás határnapjait.

 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -nyilvántartásba veszi. A Ve. 307/D. § ( 1) bekezdése alapján időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

 

A Megoldás Mozgalom a P3 számú formanyomtatvány benyújtásával 2022. május 19. napján, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi települési önkormányzati képviselő választásra. A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján megállapította, hogy a jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát -a személyes adatok kivételével

-nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A határozat a Ve. 46. §-án, 49. § (2) bekezdésén, 132-133. §-án, 307/D. § (l) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

 

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét és illetékességét a Ve. 302. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapozza meg.

 

Gölle, 2022. május 19.

 

Opper Lajosné

HVB elnök

3-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_MEMO

Göllei Helyi Választási Bizottság

2/2022. (V.13.) számú határozata

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. év június 26. napjára kitűzött időközi választásán Banda Zoltán független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 119

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Banda Zoltán független egyéni listás jelölt, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2022. május 11-én 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§(1) bekezdés értelmében egyéni listás , illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 8.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát- legkésőbb a bejelentését követőnegyedik napon- nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármesterjelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Banda Zoltán nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

 

Gölle, 2022. május 13.

 

Opper Lajosné

Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

2-2022_HVB_hatarozat_nyilvantartasba_vetel_Banda_Zoltan

Göllei Helyi Választási Bizottság

1/2022. (IV.11.)

HATÁROZATA

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2022. április 11. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. június 26. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 14. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

a) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

 

Indokolás

Gölle Községi Önkormányzat 2020. október 5-én megtartott testületi ülésén megszavazta a képviselő-testület feloszlását.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. (6) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.

A Ve. 302. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

A Göllei Helyi Választási Bizottság az 1/2020. (X.14.) számú határozatában 2021. január 10-ére tűzte a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását, melyet a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése hatályon kívül helyezett.
Az időközi választások és helyi népszavazások megrendezhetőségéről szóló 103/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 2022. április 10-től időközi választás kitűzhető, a ki nem tűzött és az elmaradt választást 15 napon belül ki kell tűzni.

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2022. június 26. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2022. június 26. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2022. április 11.

Opper Lajosné

A Helyi Választási Bizottság elnöke

1-2022_IV-11-HVB_hatarozat

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 1/2022. (IV.11.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2022. június 26. napjára (vasárnap) kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2022. április 11.

Választás napja:

2022. június 26.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2022. április 20. Ve. 115.§ (l) bekezdés
A polgármester és önkormányzati képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg (a szavazást megelőző

67. napot követő munkanapon)

2022. április 21. Ve. 307/E. § (1) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2022. május 6. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2022. május 7. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2022. május 7.

2022. június 26.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A polgármester és önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2022. május 23.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2022. május 23.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2022. május 23.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2022. május 24.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2022. május 23. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2022. június 17.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2022. június 22.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2022. június 24.

16.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2022. június 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2022. június 26.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2022. június 26.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2022. június 25.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon

16.00 óra után)

2022. június 24.

16.00 óra után

Ve. 106.§ (l) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása (legkésőbb a szavazást megelőző napon) 2022. június 25. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2022. június 25. Ve. 164* (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2022. június 26.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169.§
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2022. június 26.

 

Ve. 143.§
Szavazatok          összesítése,           eredmény megállapítása 2022. június 26. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a             szavazóköri          és
eredményjegyzőkönyv      egy         példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül
2022. június 29.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2022. július 26. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2022. szeptember 26. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2022. szeptember 26. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2022. szeptember 26. Ve. 128. §

HVI vezetői határozatok

GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.

Tel.: 82/374-016       E-mail: jegyzo@golle.hu


Tárgy: Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása

 

1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307./E § valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános és időközi választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdései alapján a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő- testületi tagjainak, valamint polgármesterének megválasztásához az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számát alábbiak szerint határozom meg:

A 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak megválasztásához az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 8, Gölle Községi Önkormányzat Polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 23.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Göllei Helyi Választási Bizottság elnökéhez címzett, de a Göllei Helyi Választási Irodánál (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. e-mail: jegyzo@golle.hu ) benyújtandó kifogással lehet élni. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 24-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak – elutasítás terhe mellett – tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás illetékmentes.

Elrendelem a határozatnak a helyben szokásos módon való közzétételét.

 

Indokolás

 

A helyi választási iroda vezetője az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát úgy állapítja meg, hogy a megállapításakor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása évében a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2022. április 20.) adatai szerint veszi figyelembe. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választása napján a jelöltséghez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetőjének szavazást megelőző hatvanhetedik napot követő munkanapon, azaz 2022. április 21-én kell megállapítania és közzétennie.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a település választópolgárainak száma alapján kell meghatározni aszerint, hogy egyéni listás és az egyéni választókerületben jelölt lehet az, akit a választókerület választópolgárai 1%-ának ajánlását összegyűjtötte, valamint polgármester jelölt lehet az, aki a település választópolgárainak legalább 3%-ának ajánlását összegyűjtötte. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A központi névjegyzék adatai szerint Gölle község választópolgárainak száma – 2022. április 20-án 738 fő volt.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozatom a Ve. 307./E §-án, az Övjt. 9.§ (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatra való utalás a Ve. 208-210. §-án, a 307/P.§ (1) bekezdés b) pontján, valamint 212. §-án, a jogvesztő határidő számítása a Ve. 10. §-án alapul.

Gölle, 2022. április 21.

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

HVI vezető/jegyző

 

1-2022 HVI hatarozat ajanlasszamok megallapitasarol
Ajánlóív igénylése (A4)

Ajánlóívek kiadása 2022. május 7-től 2022. május 23. 16:00-ig!


Egyéni jelölt bejelentése (E2)
Jelölt lemondása (L7)

Jelölt bejelentése az ajánlások összegyűjtését követően 2022. május 7-től 2022. május 23. 16:00-ig!


További információ és határidők:

https://golle.hu/helyi-onkormanyzati-kepviselok-es-polgarmester-idokozi-valasztasa-golleben-2022/