Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Időközi Roma Nemzetiségi Választás

FRISSÍTÉS:

A megválasztott képviselők: TEPSIS LÁSZLÓ és TEPSIS LÁSZLÓNÉ

 

A 2023. február 26-i göllei időközi roma nemzetiségi választás jelöltjei az alábbi linken megtekinthetőek: https://www.valasztas.hu/…/371/15/061/kire-szavazhatok…

A választás során csak 1 szavazókör működik az alábbi címen:

Gölle, Petőfi utca 2/a (Képtár)

Figyelem! Csak azok a személyek szavazhatnak, akik kérték a roma nemzetiségi névjegyzékbe vételüket (jelenleg 50 fő).

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozatai

Göllei Helyi Választási Bizottság

10/2023. (II. 26.) határozata

a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása eredményéről

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. február 26. napjára kitűzött időközi választásán a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. február 26. napjára kitűzött időközi választásának eredményét.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle Petőfi utca 2/b, e-mail: info@golle.hu). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani a helyi választási bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalát követő 3. napon 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a https://www.golle.hu honlapon.

Indokolás

 I.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 327. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság számolja a lezárt borítékokban található szavazólapokat és állapítja meg az időközi nemzetiségi választás eredményét.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (2) bekezdése alapján nemzetiségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. február 26. napjára kitűzött időközi választásának eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv formai- és tartalmi elemeit (mintáját) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet határozza meg.

A Ve. 328. § szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja. A határozat mellékletét képezi a fent nevezett települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményéről kiállított jegyzőkönyv.

 

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Göllei Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megállapítja, hogy a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. február 26. napjára kitűzött időközi választásának eredménye az e határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyv szerint alakul.

 

II.

 

A határozat nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. §, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  46. §, 202. § (1) bekezdés, 221. §, 223. §, a 224. § (1)-(4), 327. § (1) bekezdés rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeleten alapul.

 

Melléklet:

 • jegyzőkönyv a települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményéről

Gölle, 2023. február 26.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

10/2023. (II.23.) HVB határozat és eredményjegyzőkönyv

Göllei Helyi Választási Bizottság

9/2023. (II.15.) határozata

szavazólapok imprimálásáról

 

Göllei Helyi Választási Bizottság a 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán használandó képviselői szavazólap imprimálása tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

A települési ROMA nemzetiségi önkormányzati képviselői – “MINTA” felirattal és 20230226815061000701_00a4a nyomdai verziószámmal ellátott -, szavazólap adattartamát

 

hibátlannak tartja,

ezért: „NYOMHATÓ” jelzéssel látja el.

 

(A szavazólap mintáját a jegyzőkönyv 1. mellékletként tartalmazza.)

 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági felülvizsgálatra irányuló keresetet a Pécsi Törvényszékhez címzetten, de a Helyi Választási Bizottsághoz (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b., e­ mail: jegyzo@golle.hu) kell benyújtani a megtámadott határozat meghozatalától számított egy napon belül. A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az, legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon, azaz 2023. február 16-án 16 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálatra irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdésében foglalt kérelem alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől eltér, postai értesítési címét – a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

 

A Helyi Választási Bizottság felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a határozatot tegye közzé helyben szokásos módon a Gölle Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és a https://www.golle.hu honlapon.

 

I N D O K O L Á S

 

A HVB a Nemzeti Választási Iroda vezetője által elektronikus úton megküldött, és a 2023. február 26. napján tartandó települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán használandó képviselői szavazólap adattartalmát megvizsgálta. A HVB a szavazólapokat a jelöltek által korábban benyújtott E3 bejelentő lap adataival összehasonlította, és megállapította, hogy a szavazólapok hibátlanok. A jelöltek névviselésére vonatkozó kérelmeire, valamint a jelöltek sorsolás útján kialakult sorrendjére vonatkozott az ellenőrzés.

A bizottság az ellenőrzést követően megállapítja, hogy a szavazólapok hibátlanok, ezért azok adattartalmát jóvá hagyja. Majd a szavazólapokat a HVB elfogadja és „NYOMHATÓ” felirattal látja el.

 

A határozat a Ve.  162. §-a alapján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 224. §-án, 227. § (1) bekezdésén, 240. §-án alapul.

 

Gölle, 2023. február 15.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

9-2023-II.15.-Golle_HVB_hatarozat_szavazolap_imprimalasrol

Göllei Helyi Választási Bizottság

8/2023. (I.23.) számú határozata

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett roma nemzetiségi képviselőjelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. Madár János – Somogy Megyei Minoritas Egyesület
 2. Tepsis László – Somogy Megyei Minoritas Egyesület
 3. Kurucz Lászlóné – Somogy Megyei Minoritas Egyesület
 4. Orsós Alexandra – Somogy Megyei Minoritas Egyesület
 5. Tepsis Lászlóné – Somogy Megyei Minoritas Egyesület
 6. Szabó Lászlóné – Somogy Megyei Minoritas Egyesület

A Göllei Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§-a alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozat ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.

A Ve. 239.§-a alapján a sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

Indokolás

 

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák-annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították-sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére nyitva álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van.

A Göllei Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2023. február 26. napjára kitűzött időközi választásán a bejelentett és általa nyilvántartásba vett 6 fő képviselő-jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát jelen határozat rendelkező része tartalmazza.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

8-2023-I-23_HVB_hatarozat-sorsolas

Göllei Helyi Választási Bizottság

7/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Szabó Lászlónét, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 165

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Szabó Lászlóné a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Szabó Lászlóné nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

7-2023-I-23_HVB_hatarozat_Szabo_Laszlone

Göllei Helyi Választási Bizottság

6/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Orsós Alexandrát, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 156

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Orsós Alexandra a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Orsós Alexandra nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

6-2023-I-23_HVB_hatarozat_Orsos_Alexandra

Göllei Helyi Választási Bizottság

5/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Kurucz Lászlónét, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 148

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Kurucz Lászlóné a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kurucz Lászlóné nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

5-2023-I-23_HVB_hatarozat_Kurucz_Laszlone

Göllei Helyi Választási Bizottság

4/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Madár Jánost, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 139

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Madár János a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Madár János nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

4-2023-I-23_HVB_hatarozat_Madar_Janos

Göllei Helyi Választási Bizottság

3/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Tepsis Lászlónét, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 120

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Tepsis Lászlóné a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Tepsis Lászlóné nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

3-2023-I-23_HVB_hatarozat_Tepsis_Laszlone

Göllei Helyi Választási Bizottság

2/2023. (I.23.) számú határozata

 

A települési roma nemzetiségi képviselők 2023. év február 26. napjára kitűzött időközi választásán Tepsis Lászlót, a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltjét nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 111

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Göllei Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7272 Gölle, Petőfi u. 2/b., e-mail: info@golle.hu ). A fellebbezést személyesen, levélben vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

Indokolás

 

Tepsis László a Somogy Megyei Minoritas Egyesület egyéni képviselőjelöltje, a jelölt bejelentésre nyitva álló törvényes határidőn belül a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2023. január 23-án 2 db ajánlóívet átadott a Göllei Helyi Választási Irodának és kérte nyilvántartásba vételét a települési roma nemzetiségi képviselők 2023. évi időközi választásán.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges. Az 33/2022. (XII.7.) HVB határozat alapján az roma nemzetiségi egyéni képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma Gölle községben 5.

A Göllei Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125.§-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma meghaladja az Övjt. alapján meghatározott egyéni képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132.§-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G.§ (2) bekezdése értelmében az egyéni képviselőjelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Göllei Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Tepsis László nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt.9.§ (1) bekezdésén, a Ve. 46.§-án, a 132. §-án, a 307/G §(2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Gölle, 2023. január 23.

Péter Árpád László

                                                               Göllei Helyi Választási Bizottság elnöke

2-2023-I-23_HVB_hatarozat_Tepsis_Laszlo

Göllei Helyi Választási Bizottság

1/2023. (I. 19.) határozata

Somogy Megyei Minoritas Egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a Somogy Megyei Minoritas Egyesület (rövidített neve: -, székhely: 8600 Siófok, Tanácsház utca 10/A II/9.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában – 3 igen és 0 nem szavazattal – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/D. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapján a Somogy Megyei Minoritas Egyesületet Gölle településen 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi képviselők  időközi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Gölle Község honlapján (https://www.golle.hu) való közzétételét.

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.) vagy elektronikus levélben (jegyzo@golle.hu) a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400 Kaposvár, Fő utca 10.) címzett fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az – a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon – legkésőbb 2023. január 22-én 16.00 óráig megérkezzen Göllei Helyi Választási Bizottsághoz.

A határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

 1. a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
 2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szárnál

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás

 

Göllei Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a Ve. 302. §-a alapján Gölle településen az 33/2022. (XII. 7.) határozatával az időközi települési roma nemzetiségi képviselők választását 2023. február 26. napjára tűzte ki és megállapította a választás határnapjait.

 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -nyilvántartásba veszi. A Ve. 307/D. § (1) bekezdése alapján időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

 

A Somogy Megyei Minoritas Egyesület a P4 számú formanyomtatvány benyújtásával 2023. január 19. napján, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi képviselők időközi választására. A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján megállapította, hogy a jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát -a személyes adatok kivételével -nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A határozat a Ve. 46. §-án, 49. § (2) bekezdésén, 132-133. §-án, 307/D. § (l) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

 

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét és illetékességét a Ve. 302. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapozza meg.

 

 

Gölle, 2023. január 19.

 

 

Péter Árpád László
HVB elnök

1-2023-I-23_HVB_hatarozat_Minoritas

Göllei Helyi Választási Bizottság

33/2022. (XII. 7.) határozata

a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása kitűzéséről

 

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2022. december 7. napján tartott ülésén — a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A szavazáson megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 5.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. december 10. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
 • b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
 • c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

Indokolás

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle képviselő-testülete 2022. augusztus 1-én elhalálozás miatt 3 főről 2 főre csökkent, majd ezt követően 2022. november 23-án a testület létszáma 1 főre csökkent az egyik képviselő írásbeli lemondása miatt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a lemondással megszűnik. Az Njtv. 69. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám (2 fő) alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Az Njtv. 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő. A Ve. 316. § alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban egész számra kerekítve kell megállapítani.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve. 6.§ (2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani. A Ve. 302. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

 

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2022. december 7.

 

Péter Árpád László

A Helyi Választási Bizottság elnöke

 

A határozatról értesülnek:

1./ Helyi Választási Bizottság

2./ Nemzeti Választási Iroda

3./ Somogy Megyei Területi Választási Iroda

4./ Irattár

 

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 33/2022. (XII.7.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2023. február 26. napjára (vasárnap) kitűzött
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2022.  december 7.

Választás napja:

2023. február 26.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2022. december 21. Ve. 115.§ (l) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2023. január 6. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2023. január 7. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2023. január 7.

2023. február 26.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2023. január 23.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2023. január 24.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2023. január 23. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2023. február 17.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2023. február 22.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2023. február 24.

10.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2023. február 24-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2023. február 25.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon) 2023. február 24.

10.00 óra után

Ve. 106.§ (1) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 2023. február 24. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2023. február 25. Ve. 164. § (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2023. február 26.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169. §
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2023. február 26.

 

Ve. 143. §
Szavazatok összesítése, eredmény megállapítása 2023. február 26. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a szavazóköri és eredményjegyzőkönyv egy példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül 2023. március 1.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2023. március 28. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2023. május 29. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2023. május 29. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2023. május 29. Ve. 128. §
33-2022-XII-7-Gölle_HVB_határozat_roma_nemzetiségi_időközi_választás_kitűzése