Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása – Gölle

Göllei Helyi Választási Bizottság

33/2022. (XII. 7.) határozata

a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása kitűzéséről

 

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2022. december 7. napján tartott ülésén — a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A szavazáson megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 5.

 

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. december 10. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  • a) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
  • b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
  • c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

Indokolás

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle képviselő-testülete 2022. augusztus 1-én elhalálozás miatt 3 főről 2 főre csökkent, majd ezt követően 2022. november 23-án a testület létszáma 1 főre csökkent az egyik képviselő írásbeli lemondása miatt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a lemondással megszűnik. Az Njtv. 69. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám (2 fő) alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Az Njtv. 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő. A Ve. 316. § alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban egész számra kerekítve kell megállapítani.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve. 6.§ (2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani. A Ve. 302. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

 

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. február 26. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2023. február 26. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2022. december 7.

 

Péter Árpád László

A Helyi Választási Bizottság elnöke

 

A határozatról értesülnek:

1./ Helyi Választási Bizottság

2./ Nemzeti Választási Iroda

3./ Somogy Megyei Területi Választási Iroda

4./ Irattár

 

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 33/2022. (XII.7.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2023. február 26. napjára (vasárnap) kitűzött
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2022.  december 7.

Választás napja:

2023. február 26.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2022. december 21. Ve. 115.§ (l) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2023. január 6. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2023. január 7. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2023. január 7.

2023. február 26.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2023. január 23.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2023. január 23.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2023. január 24.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2023. január 23. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2023. február 17.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2023. február 22.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2023. február 24.

10.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2023. február 24-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2023. február 26.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2023. február 25.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon) 2023. február 24.

10.00 óra után

Ve. 106.§ (1) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 2023. február 24. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2023. február 25. Ve. 164. § (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2023. február 26.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169. §
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2023. február 26.

 

Ve. 143. §
Szavazatok összesítése, eredmény megállapítása 2023. február 26. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a szavazóköri és eredményjegyzőkönyv egy példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül 2023. március 1.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2023. március 28. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2023. május 29. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2023. május 29. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2023. május 29. Ve. 128. §

 

33-2022-XII-7-Gölle_HVB_határozat_roma_nemzetiségi_időközi_választás_kitűzése

 

A Helyi Választási Bizottság határozatai itt olvashatók: https://golle.hu/2022-evi-hvb-hatarozatok/

 

További információk: https://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai