Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Tájékoztatás a 2023. évi szociális tűzifa juttatás megállapításának menetéről

Gölle Községi Önkormányzat a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján szociális tűzifa támogatás megállapításával igyekszik mérsékelni a téli időszakban felmerülő fűtési költségek terheit, a Gölle község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen itt élő szociálisan rászoruló személyek részére.

A támogatási kérelmek elbírálása során előnyt élvez az a lakos, aki:

  • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
  • a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete 12. §-a szerinti rendszeres lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra jogosult.

Figyelemmel a rendelkezésre álló támogatási keret és a beérkezett kérelmek mennyiségére tűzifa támogatás adható annak a személynek:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítései alap 250 %-át nem haladja meg (71 250 Ft/Fő),
  • egyedülálló esetén a havi jövedelme a szociális vetítési alap 300 %-át (85 500 Ft/Fő) nem haladja meg, e jövedelmi feltételek fennállása mellett
  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, vagy vagyona meghaladja az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában – külön-külön számított forgalmi érték: 855 000 Ft; együttes forgalmi érték: 2 280 000 Ft – meghatározott értéket.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek, a támogatás nem állapítható meg.

A kérelmeket 2023. október 1. napjától 2023. október 31. napjáig lehet előterjeszteni.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Képviselő-testület a kérelmeket legkésőbb 2023. november 15. napjáig bírálja el. Az Önkormányzat 2024. február 15-ig gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Kelt: Gölle, 2023. szeptember hónap 19. napján

 

Novák Márk s.k.,
Gölle Községi Önkormányzat
Polgármester