Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása

GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.

Tel.: 82/374-016       E-mail: jegyzo@golle.hu


Tárgy: Polgármester- és képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásszámok megállapítása

 

1/2022. (IV.21.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307./E § valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános és időközi választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) és (3) bekezdései alapján a 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő- testületi tagjainak, valamint polgármesterének megválasztásához az érvényes jelöléshez szükséges ajánlások számát alábbiak szerint határozom meg:

A 2022. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán a Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületi tagjainak megválasztásához az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 8, Gölle Községi Önkormányzat Polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 23.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Göllei Helyi Választási Bizottság elnökéhez címzett, de a Göllei Helyi Választási Irodánál (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b. e-mail: jegyzo@golle.hu ) benyújtandó kifogással lehet élni. Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. április 24-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak – elutasítás terhe mellett – tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölőszervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Az eljárás illetékmentes.

Elrendelem a határozatnak a helyben szokásos módon való közzétételét.

 

Indokolás

 

A helyi választási iroda vezetője az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát úgy állapítja meg, hogy a megállapításakor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása évében a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2022. április 20.) adatai szerint veszi figyelembe. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2022. évi időközi választása napján a jelöltséghez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetőjének szavazást megelőző hatvanhetedik napot követő munkanapon, azaz 2022. április 21-én kell megállapítania és közzétennie.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a település választópolgárainak száma alapján kell meghatározni aszerint, hogy egyéni listás és az egyéni választókerületben jelölt lehet az, akit a választókerület választópolgárai 1%-ának ajánlását összegyűjtötte, valamint polgármester jelölt lehet az, aki a település választópolgárainak legalább 3%-ának ajánlását összegyűjtötte. A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A központi névjegyzék adatai szerint Gölle község választópolgárainak száma – 2022. április 20-án 738 fő volt.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A határozatom a Ve. 307./E §-án, az Övjt. 9.§ (1) és (3) bekezdésén, a jogorvoslatra való utalás a Ve. 208-210. §-án, a 307/P.§ (1) bekezdés b) pontján, valamint 212. §-án, a jogvesztő határidő számítása a Ve. 10. §-án alapul.

Gölle, 2022. április 21.

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

HVI vezető/jegyző

 

1/2022. (IV.21.) HVI határozat ajánlásszámok megállapításáról

Ajánlóív igénylése (A4)

Ajánlóívek kiadása 2022. május 7-től 2022. május 23. 16:00-ig!


Egyéni jelölt bejelentése (E2)
Jelölt lemondása (L7)

Jelölt bejelentése az ajánlások összegyűjtését követően 2022. május 7-től 2022. május 23. 16:00-ig!


További információ és határidők:

https://golle.hu/helyi-onkormanyzati-kepviselok-es-polgarmester-idokozi-valasztasa-golleben-2022/