Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Gölle

Pályázat tanyagondnok munkakör betöltésére

Gölle Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gölle Községi Önkormányzat

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása Gölle bel- és külterületén a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. §-ában meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       8 Általános,
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A jogszabályokban előírt falugondnoki tanfolyam a jogviszony kezdetétől számított 1 éven belüli elvégzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       falugondnoki képesítés,
  •       Helyismeret, jó kommunikációs készség, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik falugondnoki végzettséggel, nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki tanfolyamot a jogviszony kezdetétől számított 1 éven belül elvégzi, gépjármű-vezetői engedély másolata, nyilatkozata pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Márk nyújt, a +36302907955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Gölle Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7272 Gölle, Petőfi S. utca 2. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/693/2022 , valamint a munkakör megnevezését: tanyagondnok.
  •       Elektronikus úton Novák Márk részére a polgarmester@golle.hu e-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Novák Márk, Somogy megye, 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Gölle Község honlapja – 2022. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https:golle.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.