Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

I. fokozatú vízkorlátozás elrendelése

HATÁROZAT

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. sz.) Dombóvári Üzemvezetőség (7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1.) kezdeményezésére a rendkívül magas mezőgazdasági vízvételezés miatt a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében

2020. 04. 29. napjától visszavonásig

I. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.

Az I. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználásra, továbbá

tilos

  • ivóvízzel a kertek öntözése, locsolása, az úttisztítás, a gépjárművek tömlős mosása,
  • az ivóvíz gazdálkodó szervezetek által permetezésre, öntözésre történő felhasználása.

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Gölle Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Gölle Község Önkormányzatának címezve a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalnál (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Gölle Község Önkormányzatához.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. sz.) Dombóvári Üzemvezetőség üzemvezetője 2020. április 28-án kelt levelében kezdeményezte Gölle Községi Önkormányzat közigazgatási területén az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelését.

A DRV megkeresése szerint az I. fokozatú vízkorlátozás elrendelésének indoka, hogy az elmúlt időszak extrém mértékű mezőgazdasági vízfelhasználása a közüzemi hálózatban rövidesen nyomáscsökkenést, vízhiányt idézhet elő.  A település vízellátását biztosító kutakból nyerhető vízmennyiség 155 m3/nap, ezzel szemben az elmúlt időszakban a mezőgazdasági nagyfogyasztók vízvételezése miatt napi 250 m3 került felhasználásra. A DRV a fogyasztási igényeket idáig kielégítette.

A fogyasztási igények jelenlegi szinten maradása esetén a település víztározó kapacitása rövid időn belül kiürülhet, onnantól a vízellátás csak szakaszosan lesz biztosítható.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LV1I. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (11. 27.) Korm., rendelet (továbbiakban: Korm., rendelet) 83. § (l)-(2) bekezdései szerint:

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DRV szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedek a vízkorlátozás megszüntetése iránt.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és a Korm. rendelet 83. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. § és 15. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §, 50. § és 77. §-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a kereset benyújtásának módjáról a Kp. 28-29. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

 

Gölle, 2020. április 29.

 

 

Novák Márk
polgármester

 

Határozat