Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása Göllében

Göllei Helyi Választási Bizottság

1/2020. (X.14.)

HATÁROZATA

Göllei Helyi Választási Bizottság — 2020. október 14. napján tartott ülésén — a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

Göllei Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Gölle településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2021. január 10. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A Göllei Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Gölle Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://golle.hu megnevezésű honlapon Helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választása Gölle címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Göllei Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. október 17. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

    • kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
    • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
    • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozat https://www.golle.hu honlapon történő közzétételét.

Indokolás

Gölle Községi Önkormányzat 2020. október 5-én megtartott testületi ülésén megszavazta a képviselő-testület feloszlását.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. (6) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.

A Ve. 302. §-a szerint a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Göllei Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását 2021. január 10. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2021. január 10. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Göllei Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Gölle, 2020. október 14.

Opper Lajosné

A Helyi Választási Bizottság elnöke

Melléklet a Göllei Helyi Választási Bizottság 1/2020. (X.14.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2021. január 10. napjára (vasárnap) kitűzött
helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2020. október 14.

Választás napja:

2021. január 10.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2020. november 4. Ve. 115.§ (l) bekezdés
A polgármester és önkormányzati képviselő jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg (a szavazást megelőző

67. napot követő munkanapon)

2020. november 5. Ve. 307/E. § (1) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2020. november 20. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2020. november 21. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2020. november 21.

2021. január 10.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A polgármester és önkormányzati képviselő jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2020. december 7.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2020. december 7.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2020. december 7.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2020. december 8.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2020. december 7. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2020. december 31.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2021. január 6.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2021. január 8.

16.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2021. január 8-án 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2021. január 10.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2021. január 10.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2021. január 9.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon

16.00 óra után)

2021. január 8.

16.00 óra után

Ve. 106.§ (l) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása (legkésőbb a szavazást megelőző napon) 2021. január 9. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2021. január 9. Ve. 164* (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2021. január 10.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169.§
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2021. január 10.

 

Ve. 143.§
Szavazatok          összesítése,           eredmény megállapítása 2021. január 10. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a             szavazóköri          és
eredményjegyzőkönyv      egy         példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül
2021. január 13.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2021. február 9. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2021. április 12. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2021. április 12. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2021. április 12. Ve. 128. §

 

Aláírt határozat: Göllei Helyi Választási Bizottság 1/2020. (X.14.) HATÁROZATA