Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

A Somogyi Hírlap 21 évvel ezelőtti cikksorozata Gölléről

Fateknőben hordták össze a kápolnadombot

Stációk Zsolnay-kerámiából

Az országban csak néhány helyen lelhető fel olyan Zsolnay-kerámiából ké­szült stáció, mint a göllei. Az értékes művek készít­tetőjének, Süttő Gyula volt plébánosnak a sírját nem­régiben találta meg Puska Ferenc, Gölle jelenlegi plé­bánosa.

Ugyancsak a plébános lelte fel Fekete István író két test­vérének a sírját, s a göllei diá­kok segítségével rendbe te­szik. — A kálváriát Rácz Valéria művésznő ösztönzésére már mintegy négy éve szerettük volna felújítani — mondta Puska Ferenc plébános. — Egy pécsi mester vállalta volna a munkát, de azt kérte, hogy az értékes kerámiákat egyen­ként vegyük le és szállítsuk hozzá. Sérülés nélkül ezt nem tudtuk volna megtenni, ezért most azon törjük a fe­jünket: kit bízhatnánk meg azzal, hogy helyben újítsa fel.

A temetőben levő Vendel-kápolna memento. Az 1856-os nagy göllei állatjárvány megfékezésének emlékére ál­líttatták a falu lakói. Szent Vendel napja, október 20-a azóta fogadalmi ünnep, s a kápolnában celebrálja a nagy­misét a plébános. A kápolna kis dombját — akár csak a kál­váriáét — annak idején fateknőben hordta össze Gölle há­lás népe.

A templom restaurátorá­nak, Pater Antonius Callo plé­bánosnak a síremlékéhez ugyancsak elzarándokolnak a helybeliek, s megemlékeznek Szabó Gyuláról is, aki 1940-ben végrendeletében az utó­dokra hagyta a főoltár meg­építéséhez szükséges össze­get.

Göllében még szokás a hal­ott virrasztás is. Ez azonban már nem a házaknál van, ha­nem a temetőben. A szertar­tást megelőző néhány napon elővirrasztó asszonyok ének­kel, rigmusokkal búcsúztat­ják halottaikat. (Várnai)

 

Tanítványok a katedrán

Megszépült a göllei általá­nos iskola és az óvoda. A felújításhoz szükséges 21 millió forint 54 százalékát pályázati pénzből, 1,5 millió forintot a területfejlesztési tanácstól, a maradékot a társult önkormányzatoktól sikerült előteremteni. Segítségükkel mintegy 200 ezer forintért új radiátorokat is felszereltek.

A piarista rendnek, majd gaz­daképzőként szolgáló múlt szá­zadi épületnek a felújításával elhárult az életveszély. A külse­jében is megszépült iskolára új tetőt raktak, víztelenítették az épületet, s kicserélték az 50 éves, elavult elektromos háló­zatot. A központi fűtést már a nyáron beszerelték. A tanter­mek padozatának és a bútor­zatnak a cseréjére azonban már nem futotta.

Zsigárdi Péter iskolaigazga­tó elmondta: a négy önkor­mányzat társulásában műkö­dő intézmények költségvetését egyetértéssel elfogadták. Az idén 50 millió forinttal gazdál­kodhatnak, ez csak a legszük­ségesebbekre elég. A költségvetésből átlag 147 ezer forint jut egy gyerekre, alig húsz­ezerrel több, mint tavaly. Az állami támogatást, helyzetük­től függően, különböző mér­tékben kiegészítik a társult önkormányzatok; időre és ponto­san fizetik a hozzájárulást. Kisgyalánban és Büssüben a helyi önkormányzat tartja fenn a még meglévő intézmé­nyeket. A kis települések ráfor­dítása azonban arányaiban magasabb, mint a gesztor önkormányzaté.

A központi iskolában 154 diák: 77 alsós és ugyanannyi felsős tanul. A 19 enyhén fo­gyatékos gyermeket speciális tagozaton oktatják. Szükség van a fokozott figyelemre, hi­szen a tanulók kétharmada hátrányos helyzetű, ezeknek a felzárkóztatását heti hat órá­ban segítik. Fonóból, Büssüből, Kazsokból, Kisgyalánból és Inámból további 16 gyerme­ket fogad a göllei iskola. Van egy tagiskola Büssüben is, 12 normál és 12 speciális foglal­kozást igénylő gyermekkel. Kisgyalánban pedig 16 apró­ság kezdte meg a tanévet.

A 70-es évek végén még csaknem 400 iskolás koptatta a padokat. Az utóbbi években jó, ha kétszázan vannak. Zsigárdi Péter szerint az elvándorlást gondoskodásukkal és az anya­giak megteremtésével a szülők is támogatják. Bár az iskolában végzett valamennyi diák to­vábbtanul, munka híján csak néhány telepszik le Göllében.

— Az utóbbi években keve­sebben jelentkeznek a gimná­ziumokba — mondta az iskolaigazgató. — A hátrányos hely­zetűek zöme inkább a szak­munkásképzőkbe igyekszik.

Gölle büszke lehet tantestü­letére, melyben az ének sza­kos kivételével minden tanár szakképzett. Kétharmaduk itt volt diák, és visszatért ide taní­tani. (Várnai Ágnes)

A további cikkek a képre kattintva olvashatók:

Forrás: Somogyi Hírlap, 1998. november 11.