Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Image Alt

Gölle

A képviselő-testület tagjai számának meghatározása

GÖLLEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.
Tel: +36 82 374 016, mobil: +36 30 219 4064
e-mail: jegyzo@golle.hu

 

1/2019. (II.12.) HVI határozat
iktatószám: GKH/30/2019.                    Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának meghatározása

 

H A T Á R O Z A T

 

Gölle község közigazgatási területén a 2019-2024-es választási ciklusra egyéni listás választási rendszerben

4 fő települési képviselő

kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe.

 A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

 E határozat a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal épületének (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.golle.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz legkésőbb 2019. február 15. napján 16:00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban – személyesen, levélben vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

I n d o k o l á s

 

A Ve. 306. §-a értelmében „a Helyi Választási Iroda, illetve a Területi Választási Iroda vezetője az általános választás évében, február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi ön-kormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosság-száma alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a.)    100 lakosig            2 fő
b.)    1.000 lakosig         4 fő
c.)    5.000 lakosig         6 fő
d.)    10.000 lakosig       8 fő

Tekintettel arra, hogy Gölle község 2019. január 1-jei lakosságszáma 866 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a és 212. §-a tartalmazza.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. § c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-ában, 208. § – 210. §-aiban, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ában, 4. § c) pontjában foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

 

Gölle, 2019. február 12.

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

HVI vezető

jegyző